SER Overijssel

Publicaties

Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid

datum: 28-2-2012

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid

SER Overijssel levert wel belangrijke kanttekeningen in advies aan Gedeputeerde Staten

Binnenkort zal Gedeputeerde Staten (gedeputeerde Rietkerk) het nieuwe economisch uitvoeringskader aan de Provinciale Staten voorleggen. De Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel) heeft zich gebogen over de hoofdlijnen en spreekt zijn waardering uit over de ambitieuze doelstellingen van de provincie, maar ziet dat er nog flinke slagen zijn te maken. Sociale partners zien het voorgenomen regionale economische beleid, met een aantal aanpassingsvoorstellen zoals geschetst in een SER-advies2 dat is overhandigd aan GS, als een interessante bijdrage aan versterking van de Overijsselse economie.

In het uitvoeringskader wordt gekozen voor 4 sectoren (High Tech, Energie, Kunststoffen, Health) die voor de economische ontwikkeling van de provincie Overijssel van groot belang worden geacht. Daarnaast kiest de provincie Overijssel voor een verdere versterking van de sectoren Toerisme, Agrofood en Bouw. De SER Overijssel kan zich daar in vinden. Deze sectoren hebben in de ogen van SER Overijssel ook een relatief goede uitgangspositie en vanuit een gewenste focusgedachte is het legitiem niet op alle landelijke aangewezen topsectoren aan te haken. Verbazing wekt wel het achterwege blijven van de sector logistiek. De provincie investeert de komende jaren in randvoorwaardelijke sfeer (infrastructuur) zeer fors. Dit geeft mede een impuls aan logistieke activiteiten en kansen om logistiek als belangrijk cluster in Overijssel uit te bouwen. Volgens SER Overijssel dienen de kansen voor logistiek opgepakt te worden en een plaats te krijgen binnen het provinciale economische beleid. Als voorbeeld noemt de SER versterking en verknoping van spoor-,weg-, water- en luchtverbindingen in Twente.

Het bedrijfsleven in Overijssel waardeert de sterke focus op innovatie. Maar deze zou de gewenste aandacht voor "economische vraagstukken in de brede zin" kunnen doen ondersneeuwen. Thematieken als bijvoorbeeld de onderkant van de arbeidsmarkt, de positie van kwetsbare jongeren en ouderen op de arbeidsmarkt, de relatief hoge werkloosheid, bedrijventerreinen, kantorenlocaties en crisismaatregelen op regionaal niveau zijn onderbelicht in het voorgenomen economisch beleid. De keuze voor genoemde topsectoren dwingt in de ogen van de SER Overijssel juist tot extra aandacht voor arbeidsmarktbeleid. Immers agrofood, hightech, kunststof, health en bouw zijn sectoren met een (aanstaand) groot tekort aan arbeidskrachten.

Enige zorg hebben de sociale partners over het voldoende aanhaken van het MKB in Overijssel. De innovatiegelden dienen niet bij voorbaat en uitsluitend neer te slaan bij de R&D afdelingen van enkele grote multinationals en kennisinstellingen.

In het verleden strandden initiatieven vanuit innovatiebeleid teveel in de prototype-fase en bij producten die niet verder zijn opgepakt door de markt. Ook het economisch innovatiebeleid moet zich richten op het creëren van toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Trefwoorden: regionale economie provincie overijssel

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties