SER Overijssel

Publicaties

Bedrijfsleven Oost-Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen

datum: 11-5-2010

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

Wat SER Gelderland en SER Overijssel betreft staat de herstructurering van bedrijventerreinen nog in de beginfase. Er zijn veel goede plannen en ambities en de provincies Gelderland en Overijssel tonen veel initiatief om processen aan te jagen. De markt wordt in de ogen van beide SER-ren echter te weinig betrokken in deze trajecten.

SER Gelderland en SER Overijssel vinden dat hierin verandering moet komen. Een grotere betrokkenheid van marktpartijen kan stimuleren dat de aanpak van oude bedrijventerreinen een stap verder komt. Het advies “Herstructurering bedrijventerreinen door marktpartijen: Er kan veel meer” gaat in op de vraag welke instrumenten de provincie zou kunnen inzetten om marktpartijen een meer actieve rol te laten spelen in het proces. Het advies levert een tiental concrete handreikingen/adviezen aan de provincies. Voor provincies is namelijk een cruciale rol weggelegd in het bedrijventerreinenbeleid ‘nieuwe stijl’. Het Rijk verlangt dat provincies de regierol pakken bij de programmering en herstructurering van bedrijventerreinen. SER Gelderland en SER Overijssel onderkennen deze rol en zien voor beide provincies veel kansen om hier succesvol invulling aan te geven. Beide SER-ren pleiten voor een sterkere sturing van de provincie om overaanbod van bedrijventerreinen te voorkomen. Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn een sterke programmering van bedrijventerreinen, de toepassing van de SER-ladder en het hanteren van marktconforme grondprijzen. Deze zaken dienen nadrukkelijk verankerd te worden in het provinciale beleid.

Om de belangstelling van vastgoedpartijen voor (oude) bedrijventerreinen te vergroten dient volgens SER Overijssel en SER Gelderland meer te worden gedacht vanuit de waardecreatie van het vastgoed van bedrijventerreinen. Daarnaast wordt geadviseerd, vanuit financiële afwegingen, selectiever te zijn in de te herstructureren bedrijventerreinen en dienen marktpartijen in de overleggen met gemeenten sterker betrokken te worden bij het bewaken van de kwaliteit van bedrijventerreinen en bij het inventariseren van wensen en kansen. Verder signaleren beide SER-ren dat eigenaren van vastgoed nogal eens tegen de grenzen van regelgeving (bestemmingsplannen) aanlopen wanneer ze willen investeren op hun verouderde locatie. Geadviseerd wordt om de ruimtelijke regels “mee te laten bewegen” met de natuurlijke ontwikkeling van het bedrijventerrein en daarmee ruimte te creëren voor marktgedreven oplossingen. Andere concrete handreikingen uit het advies zijn onder andere het stimuleren van kennis, het stimuleren van collectiviteit op bedrijventerreinen (bijv. via parkmanagement) en het creëren van transparantie door goede monitoring van de bedrijfsruimtemarkt in beide provincies.

Trefwoorden: herstructurering bedrijventerreinen markt

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties