SER Overijssel

Publicaties

SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid

datum: 23-1-2018

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

In betrekkelijk korte tijd de arbeidsmarkt in Overijssel ‘omgeklapt’ van een betrekkelijk ruime arbeidsmarkt naar een zeer krappe arbeidsmarkt. Steeds meer ondernemers hebben moeite om hun openstaande vacatures in te vullen. De Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel) ziet het tekort aan arbeidskrachten, al in meerdere sectoren, als de grootste belemmering voor verdere economische groei in Overijssel. SER Overijssel is dan ook positief over de door Gedeputeerde Staten voorgestelde herijking van het provinciaal arbeidsmarktbeleid dat volgende week (31 januari 2018) zal worden besproken in Provinciale Staten.

De mismatch op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren toegenomen in alle Overijsselse regio’s. Tegelijkertijd is er ook sprake van onbenut arbeidspotentieel in de vorm van groepen werkzoekenden met een structureel slechtere arbeidsmarktpositie. Dit geldt bijvoorbeeld voor laagopgeleiden, statushouders, 55-plussers en specifieke beroepsrichtingen waaronder werkzoekenden met een administratieve achtergrond. Er is bovendien sprake van een toenemend aantal bijstandsuitkeringen. Gezien de ontstane tekorten op de arbeidsmarkt dient het arbeidsmarktbeleid zich meer te richten op de activering van onbenut arbeidspotentieel. Hoewel primair de uitvoering van het arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid in Overijssel is georganiseerd op lokaal en regionaal niveau heeft de provincie vanuit haar taak op het gebied van regionale economie een rol, zeker wanneer geconstateerd wordt dat tekorten op de arbeidsmarkt een belangrijke belemmering vormen voor verdere economische groei.

In het advies gaat de SER nader in op de aanpassing van het beleid. Zo vindt SER Overijssel een permanent monitoringssysteem in de vorm van regionale arbeidsmarktdashboards een cruciale voorwaarde om  een volgende stap te zetten naar een arbeidsmarktrelevant opleidingsaanbod. Een opleidingsaanbod dat in samenspraak met het georganiseerd bedrijfsleven op regionaal niveau (Economic Boards en arbeidsmarktregio’s) vorm en inhoud gegeven dient te worden.

De SER Overijssel is voorstander van het voorgestelde experiment scholingsfonds, en ziet het liefst dat alle Overijsselse regio’s een dergelijk scholingsfonds instelt voor het bevorderen van vakmanschap en talentontwikkeling. Dit past volledig als instrument in het bevorderen van een Leven Lang Leren. Daarnaast vraagt SER Overijssel in het advies aandacht voor loopbaanbegeleiding van bepaalde groepen schoolverlaters (mbo 2/3) gedurende hun eerste stappen op de arbeidsmarkt om vroegtijdige uitval te voorkomen.

De herijking van het arbeidsmarktbeleid ademt volgens SER Overijssel wel een grote focus op techniek. Dat hier een prioritaire opgave ligt in relatie tot de vraag en opgaven vanuit het regionale bedrijfsleven is niet te betwisten. Maar er is meer dan techniek alleen. Het gaat er om dat iedereen zich een reëel beeld kan vormen van het beroepenveld in de volle breedte, van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maar ook van hoe hun eigen talenten en interesses daar bij aansluiten. Een te eenzijdige focus op techniek gaat voorbij aan de even grote relevantie van de vraag vanuit andere sectoren.

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties