SER Overijssel

Publicaties

Herijking programma nieuwe energie

datum: 30-6-2014

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

De Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel) heeft kennis genomen van uw Statenvoorstel Herijking programma Nieuwe Energie. De kunst blijft aldus SER Overijssel te sturen naar een optimalisatie van het maatregelenpakket waar zowel gestuurd wordt op een zo groot mogelijk effect op het aandeel hernieuwbare energie en/of de afname van het totale energiegebruik, als zo veel mogelijk groei van werkgelegenheid, een optimale win-win situatie. SER Overijssel vraagt u om in het najaar bij de uitwerking van de verschillende beleidsvarianten voor de periode 2016-2020 dan ook nadrukkelijk per element / maatregel mee te nemen in hoeverre deze ook effect heeft op de werkgelegenheid om zodoende een weloverwogen keuze te kunnen maken over de voortzetting van het programma. 

 

Ondanks het feit dat energie als regionale topsector is bestempeld in het provinciaal economisch beleid signaleert SER Overijssel dat bij de uitvoering via het programma Nieuwe Energie een apart spoor wordt bewandeld (soms gekoppeld maar grotendeels naast) het regionaal economisch (innovatie)beleid. In het Statenvoorstel wordt bijvoorbeeld benoemd dat het programma Nieuwe Energie ‘raakvlakken’ heeft met onder meer het uitvoeringsprogramma Regionale economie. ‘Raakvlakken’ is volgens SER Overijssel te summier; de hernieuwbare energiesector is een snelgroeiende branche en zorg voor innovatie (intelligente energiesystemen), economische groei en werkgelegenheid en dient eigenlijk op dezelfde wijze als de andere Overijsselse topsectoren HTSM, Chemie en Life Sciences/Health versterkt te worden. Dit draagt naar onze overtuiging bij aan ontwikkel- en trekkracht voor andere sectoren, biedt meer mogelijkheden voor cross-overs en voorkomt de discussie of in het ingezette energiebeleid voldoende wordt gestuurd op bijvoorbeeld werkgelegenheid en toegevoegde waarde. In de praktijk is het dan ook makkelijker een extra impuls te geven aan bijvoorbeeld het versterken van het ingezette economische innovatieprofiel van de Stedendriehoek (Cleantech) of voor de hand liggende cross-overs met de HTSM sector in Twente. Verder biedt het dan de door SER Overijssel gewenste mogelijkheid om innovatieve projecten te ondersteunen waarvan het Overijssels bedrijfsleven in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde profiteert maar waar eventuele winsten op het terrein van nieuwe energieopwekking en/of –besparing buiten de provincie neerdalen. 

 

Met betrekking tot de voorgestelde inzet in 2014/2015 vindt SER Overijssel de ingestoken punten nogal breed en omvangrijk. SER Overijssel wil waken voor versnippering (van gelden) en pleit voor focus. Meer concreet zal de vraag gesteld moeten worden of het noodzakelijk is dat er een aantal maatregelen specifiek op provinciaal niveau zouden moeten liggen. In het bijzonder twijfelt  SER Overijssel  aan Overijsselse (prestatie)afspraken met branches (kan beter landelijk), eigen Overijsselse kennispunten (dit zelfs op het niveau van de Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland), of eigen Overijsselse keurmerken/labeling. Dit vraagt buitenproportionele inspanningen, terwijl het toepassen van ‘stokken’ (regulerende instrumenten) richting het Overijsselse bedrijfsleven via een handhavende dienst als de Regionale Uitvoeringsdienst zelfs gevolgen kan hebben in termen van een ongelijk speelveld voor het bedrijfsleven, gezien het feit dat andere provincies dit niet in handhavende sfeer toepassen. Daarnaast vraagt SER Overijssel i.p.v. apart ingestoken Overijsselse initiatieven zoveel mogelijk aan te haken bij landelijke inzet en financiën bijv. vanuit het Energieakkoord of, in relatie tot zorgvastgoed, innovatieprogramma energiesprong.

Trefwoorden: herijking programma nieuwe energie

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties