SER Overijssel

Publicaties

SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel

datum: 9-8-2012

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

Leegstand winkels Overijssel is groter en groeit harder dan landelijk, bedrijfsleven vraagt regie provincie

De Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel) is zeer bezorgd over de huidige situatie van de Overijsselse detailhandel. Een beduidend hoger leegstandspercentage dan landelijk, een percentage dat ook nog eens veel sterker oploopt dan landelijk. SER Overijssel acht het urgent, dat de provincie de taak op zich neemt van regisseur op regionaal niveau. Veel restrictiever optreden t.o.v. nieuwe ontwikkelingen, tenzij nut en noodzaak overduidelijk zijn aangetoond, moet daarbij voorop staan. Naast de voor de hand liggende rol van de provincie vanuit ruimtelijke ordeningsoogpunt, is het volgens SER Overijssel wenselijk te kijken of en zo ja hoe een eventuele impuls zou kunnen worden gegeven aan innovatie van of innovatieve concepten ten behoeve van de Overijsselse detailhandel.

Leegstand: Almelo en Deventer koploper

In 2012 staat in de provincie Overijssel in totaal 273.000 m2 winkeloppervlak leeg. In 2007 was dit 166.000 m2. In 2012 bedraagt het Overijsselse leegstandspercentage in de detailhandel voor wat betreft winkeloppervlak 7,7 procent. Vijf jaar geleden bedroeg het leegstandspercentage nog 5,1 procent. Het verschil met het landelijke gemiddelde is daarmee aanzienlijk toegenomen. In 2007 was het verschil met Nederland 0,4 procent, in 2012 is het Overijssels leegstandspercentage 1,1 procent boven het landelijk gemiddelde gelegen.

Op gemeenteniveau is in Overijssel veel verschil zichtbaar. Bovenaan de lijst staan Almelo en Deventer met 14 procent leegstand. Vooral de Twentse grote steden kennen een grote leegstand. Alle hebben een hoger leegstandspercentage dan het Overijssels gemiddelde.

Toch nog vele nieuwbouwplannen

Ondanks de grote leegstand in het huidige winkelbestand hebben diverse Overijsselse gemeenten nog vele nieuwbouwplannen. Als de winkelmeters van alle bekend zijnde projectplannen in Overijssel worden opgeteld en de voorgenomen sloop daarvan wordt afgetrokken, komt dit neer op een mogelijke uitbreiding van het winkelaanbod met zo’n 140.000 m2 winkelvloeroppervlak.

Advies bedrijfsleven Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben zich (voorlopig) op de lijn gesteld de leegstand van winkels als lokale aangelegenheid te zien en dat het voornamelijk een gemeentelijke taak betreft. SER Overijssel is gevraagd of er niettemin een provinciale rol is op dit terrein. SER Overijssel ziet deze in de huidige situatie nadrukkelijk wel. De problematiek in de ogen van SER Overijssel dient, zeker in onze provincie prominent op de agenda dienen te staan. Het belang is groot, in termen van leefbaarheid van binnensteden en dorpen, maar zeker ook regionaal economisch en voor de sector sec.

SER Overijssel adviseert Gedeputeerde Staten van Overijssel:

- de regietaak m.b.t. detailhandel op zich te nemen. Via het beschikbare ruimtelijk instrumentarium dienen (boven)regionale detailhandelsinitiatieven op elkaar te worden afgestemd.

- een nieuwe provinciale detailhandelsvisie (met regiospecifieke invulling) op te stellen.

- een impuls te geven (via het regionaal economisch beleid) aan innovatie van of innovatieve concepten ten behoeve van de Overijsselse detailhandel.

- een provinciaal fonds op te zetten ter ondersteuning van lokale initiatieven detailhandel ter stimulering van de aantrekkelijkheid van winkelgebieden en de aanpak van leegstand.

- regulier contact met de retail, vastgoedpartijen en overheden te faciliteren.

Trefwoorden: detailhandel, leegstand, winkels

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties