SER Overijssel
 

SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken

datum: 4-12-2015

Momenteel werken gemeenten en de provincie Overijssel aan nieuwe afspraken over wonen/woningbouw voor de periode 2016-2020. Werkgevers en werknemers, verenigd in de Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel), menen dat moet worden voorkomen dat nieuwe woonafspraken in een te sterk kwantitatieve en van bovenaf gestuurde aanpak tot stand zouden komen. Opgemerkt wordt dat tot nu toe de private marktpartijen niet zijn betrokken bij de totstandkoming van de afspraken.

Momenteel trekt de woningmarkt aan en laat de bouwsector tekenen van herstel zien. Deze sector is van groot belang voor de totale Overijsselse economie, zowel in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde als in uitstralingseffect naar andere sectoren. Gezien dit grote belang dienen er geen onnodige belemmeringen te worden opgeworpen in dit prille herstel.

Gezien de enorme verschillen tussen, maar ook binnen, de verschillende prognosemodellen waarop de woonafspraken worden gebaseerd, en daarbij de toegenomen dynamiek op de woningmarkt, pleit de SER Overijssel voor het inbouwen van voldoende flexibiliteit in de woonafspraken. Een jaarlijkse update van de woonafspraken is volgens werkgevers en werknemers in dit geval van groot belang. Gezien de actualiteit in relatie tot de vluchtelingenstroom (en afgeleid de te verwachten groei in woningvraag vanuit statushouders) lijkt een dergelijke flexibiliteit raadzamer dan ooit.

SER Overijssel pleit voor het in regionaal verband inzichtelijk maken van de geprognosticeerde plannen, zowel kwantitatief als kwalitatief, inclusief haalbaarheid en realisatietermijn. Door de ondernemers hier vervolgens gezamenlijk op te laten reageren via een marktconsultatie kan de status van de projecten worden meegewogen. Op deze manier kunnen kansrijke projecten voorrang krijgen volgens het principe ‘wie kan, die mag’.

Ondernemers die vanuit een actuele marktbehoefte en/of echte klanten ontwikkelen, worden op deze manier beloond met een hogere prioritering. Op deze manier kan ook voorkomen worden dat gronden van gemeenten louter vanuit eigen financiële motivatie voorrang krijgen en daarmee minder kansrijke plancapaciteit in stand houden in plaats van meer kleinschalige (binnenstedelijke) initiatieven van (MKB) partijen waar aantoonbaar marktbehoefte voor bestaat (en die op deze manier geen doorgang kunnen vinden).

SER Overijssel geeft het provinciebestuur de suggestie mee om de gemeenten ook actief (met bijv. juridische kennis) te ondersteunen bij het terugdringen van onrealistische (uitleg)wooncapaciteit zodat zodoende ruimte kan worden gecreëerd voor de kansrijke (binnenstedelijke) woningbouwprojecten. Maar laat in ieder geval de markt bepalen op basis van consumentenwensen wat kansrijke woningbouwprojecten zijn, in plaats van de overheid (provincie en gemeenten) sturend van bovenaf.

Meer actualiteiten

23-1-2018 SER Overijssel advies mbo 2 3 Deel 1, en reactie herijking arbeidsmarktbeleid
9-12-2016 Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 Investeringsvoorstel versterken MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
16-11-2015 Brief culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
1-8-2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital
27-3-2015 Brief bedrijfsleven aan (in)formateur
1-3-2015 Toekomst sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel/Oost Nederland
14-11-2014 Advies ‘Samen werkt beter’, economie en natuur
22-10-2014 Tussenevaluatie regionaal economisch beleid
30-6-2014 Herijking programma nieuwe energie
18-6-2014 Brief Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente
27-1-2014 Advies ontwikkeling zorgsector
17-4-2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord
17-4-2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
5-3-2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek
7-1-2013 Human Capital Agenda
6-1-2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio -
9-8-2012 Achtergrondstudie winkelatlas, inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel
9-8-2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel
27-3-2012 Cultuur en economie
26-3-2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011
28-2-2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid
26-10-2011 Leegstand op de kantorenmarkt. De rol van de provincie Overijssel
19-7-2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren
1-5-2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010
14-3-2011 Brief aan informateur Hendrikx
10-2-2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio
1-12-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland: Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken
30-8-2010 Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)
4-6-2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk
31-5-2010 SER-Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader
11-5-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen
10-5-2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010, Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015
1-5-2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel
20-4-2010 Presentatie stand van zaken economie Oost-Nederland
16-12-2009 Bedrijfsleven Oost-Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid
11-11-2009 Advies Luchthaven Twente
10-11-2009 Blijvende aandacht voor Overijsselse bouw van groot belang
17-9-2009 SER OPVV advies N340, voorkeur OPVV en SER Overijssel voor “Lange Omleiding”
25-8-2009 Presentatie situatie in de Overijsselse bouwsector
19-8-2009 Advies inzake Oost-Nederland maakt het en Gebiedsagenda Oost
14-8-2009 Natura2000 beheerplannen
1-5-2009 Jaarverslag 2008 SER Overijssel
5-4-2009 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015
30-1-2009 Problemen omtrent elektriciteitsvoorziening Overijssel/Steenwijkerland
12-1-2009 Gevolgen kredietcrisis Overijssel
1-12-2008 Met Gevoel voor Richting 3
11-3-2008 Regionaal arbeidsmarktbeleid
Uitgebreid zoeken
SER Overijssel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het provinciebestuur van Overijssel over het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid. In SER Overijssel werken werkgevers- en werknemers-organisaties in Overijssel samen. 
leden van SER Overijssel
adviseurs van SER Overijssel
wholesale jerseys cheap wholesale jerseys from china cheap wholesale jerseys wholesale jerseys wholesale nfl jerseys cheap hockey jerseys free shipping herve leger dresses sale moncler outlet cheap moncler jackets moncler outlet karen millen outlet