SER Overijssel
 

Tussenevaluatie regionaal economisch beleid

datum: 22-10-2014

 

 

In de periode december 2013 tot mei 2014 is een tussenevaluatie uitgevoerd naar de voortgang en resultaten van het regionaal economisch beleid van de provincie Overijssel. Het onderzoek heeft zich gericht op drie kernvragen:

1. is de provincie op de goede weg?

2. doet de provincie de juiste dingen wat betreft inzet op thema’s, sectoren en governance en

3. doet de provincie deze dingen ook goed?

 

 

De SER Overijssel is van mening dat het rapport weliswaar interessante opmerkingen bevat, maar dat de drie gestelde kernvragen onvoldoende (kunnen) worden beantwoord. De evaluatie gaat bijvoorbeeld niet in op de vraag of de juiste keuzes wat betreft thema’s en regionale topsectoren zijn gedaan en of hier verbreding cq versmalling nodig is. Beleidsevaluaties over een langere periode worden dikwijls geplaagd door ontwikkelingen in de tijd. Zo blijkt in de afgelopen jaren een duidelijke tendens zichtbaar, maatschappelijk en politiek, van een toenemende aandacht voor provinciaal arbeidsmarktbeleid, in het bijzonder gericht op de midden- en onderkant van de arbeidsmarkt. Ondanks de centrale rol van dit soort vraagstukken in de recente besprekingen van het regionaal economisch beleid, wordt hier in de evaluatie niet (of zeer summier) op ingegaan.

De SER Overijssel zal op een later, meer passend, moment (richting een nieuw collegeperiode en (tijdens) de vorming van het regionaal economisch beleid 2015-2019) hierop terugkomen. Daarbij worden oa de volgende thema’s uitgediept: provinciaal arbeidsmarktbeleid (incl kwetsbare groepen), internationalisering, regionaal innovatiebeleid, vrijetijdseconomie en logistiek.

SER Overijssel beperkt zich hier tot een hoofdadvies, specifiek gericht op een wenselijk realiseren op de korte termijn: de SER Overijssel adviseert met klem de ontwikkelde innovatie-infrastructuur / governance voor een langere termijn te bestendigen. Met name om te voorkomen dat in een komende collegeperiode een belangrijk gedeelte van de tijd op zal gaan in (opnieuw) een discussie rondom governance en structuur. Tijd die in de ogen van sociale partners beter benut kan worden voor verdere versterking en waar nodig inhoudelijke aanscherping van regionaal economisch beleid.

» ga naar de publicatie bij dit artikel


Meer actualiteiten

23-1-2018 SER Overijssel advies mbo 2 3 Deel 1, en reactie herijking arbeidsmarktbeleid
9-12-2016 Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 Investeringsvoorstel versterken MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 Brief culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
1-8-2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital
27-3-2015 Brief bedrijfsleven aan (in)formateur
1-3-2015 Toekomst sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel/Oost Nederland
14-11-2014 Advies ‘Samen werkt beter’, economie en natuur
30-6-2014 Herijking programma nieuwe energie
18-6-2014 Brief Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente
27-1-2014 Advies ontwikkeling zorgsector
17-4-2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord
17-4-2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
5-3-2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek
7-1-2013 Human Capital Agenda
6-1-2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio -
9-8-2012 Achtergrondstudie winkelatlas, inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel
9-8-2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel
27-3-2012 Cultuur en economie
26-3-2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011
28-2-2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid
26-10-2011 Leegstand op de kantorenmarkt. De rol van de provincie Overijssel
19-7-2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren
1-5-2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010
14-3-2011 Brief aan informateur Hendrikx
10-2-2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio
1-12-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland: Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken
30-8-2010 Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)
4-6-2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk
31-5-2010 SER-Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader
11-5-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen
10-5-2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010, Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015
1-5-2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel
20-4-2010 Presentatie stand van zaken economie Oost-Nederland
16-12-2009 Bedrijfsleven Oost-Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid
11-11-2009 Advies Luchthaven Twente
10-11-2009 Blijvende aandacht voor Overijsselse bouw van groot belang
17-9-2009 SER OPVV advies N340, voorkeur OPVV en SER Overijssel voor “Lange Omleiding”
25-8-2009 Presentatie situatie in de Overijsselse bouwsector
19-8-2009 Advies inzake Oost-Nederland maakt het en Gebiedsagenda Oost
14-8-2009 Natura2000 beheerplannen
1-5-2009 Jaarverslag 2008 SER Overijssel
5-4-2009 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015
30-1-2009 Problemen omtrent elektriciteitsvoorziening Overijssel/Steenwijkerland
12-1-2009 Gevolgen kredietcrisis Overijssel
1-12-2008 Met Gevoel voor Richting 3
11-3-2008 Regionaal arbeidsmarktbeleid
Uitgebreid zoeken
SER Overijssel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het provinciebestuur van Overijssel over het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid. In SER Overijssel werken werkgevers- en werknemers-organisaties in Overijssel samen. 
leden van SER Overijssel
adviseurs van SER Overijssel
wholesale jerseys cheap wholesale jerseys from china cheap wholesale jerseys wholesale jerseys wholesale nfl jerseys cheap hockey jerseys free shipping herve leger dresses sale moncler outlet cheap moncler jackets moncler outlet karen millen outlet