SER Overijssel
 

Herijking programma nieuwe energie

datum: 30-6-2014

De Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel) heeft kennis genomen van het Statenvoorstel Herijking programma Nieuwe Energie. De kunst blijft aldus SER Overijssel te sturen naar een optimalisatie van het maatregelenpakket waar zowel gestuurd wordt op een zo groot mogelijk effect op het aandeel hernieuwbare energie en/of de afname van het totale energiegebruik, als zo veel mogelijk groei van werkgelegenheid, een optimale win-win situatie. SER Overijssel vraagt om in het najaar bij de uitwerking van de verschillende beleidsvarianten voor de periode 2016-2020 dan ook nadrukkelijk per element / maatregel mee te nemen in hoeverre deze ook effect heeft op de werkgelegenheid om zodoende een weloverwogen keuze te kunnen maken over de voortzetting van het programma.  

Ondanks het feit dat energie als regionale topsector is bestempeld in het provinciaal economisch beleid signaleert SER Overijssel dat bij de uitvoering via het programma Nieuwe Energie een apart spoor wordt bewandeld (soms gekoppeld maar grotendeels naast) het regionaal economisch (innovatie)beleid. In het Statenvoorstel wordt bijvoorbeeld benoemd dat het programma Nieuwe Energie ‘raakvlakken’ heeft met onder meer het uitvoeringsprogramma Regionale economie. ‘Raakvlakken’ is volgens SER Overijssel te summier; de hernieuwbare energiesector is een snelgroeiende branche en zorg voor innovatie (intelligente energiesystemen), economische groei en werkgelegenheid en dient eigenlijk op dezelfde wijze als de andere Overijsselse topsectoren HTSM, Chemie en Life Sciences/Health versterkt te worden. Dit draagt naar onze overtuiging bij aan ontwikkel- en trekkracht voor andere sectoren, biedt meer mogelijkheden voor cross-overs en voorkomt de discussie of in het ingezette energiebeleid voldoende wordt gestuurd op bijvoorbeeld werkgelegenheid en toegevoegde waarde. In de praktijk is het dan ook makkelijker een extra impuls te geven aan bijvoorbeeld het versterken van het ingezette economische innovatieprofiel van de Stedendriehoek (Cleantech) of voor de hand liggende cross-overs met de HTSM sector in Twente. Verder biedt het dan de door SER Overijssel gewenste mogelijkheid om innovatieve projecten te ondersteunen waarvan het Overijssels bedrijfsleven in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde profiteert maar waar eventuele winsten op het terrein van nieuwe energieopwekking en/of –besparing buiten de provincie neerdalen.  

Met betrekking tot de voorgestelde inzet in 2014/2015 vindt SER Overijssel de ingestoken punten nogal breed en omvangrijk. SER Overijssel wil waken voor versnippering (van gelden) en pleit voor focus. Meer concreet zal de vraag gesteld moeten worden of het noodzakelijk is dat er een aantal maatregelen specifiek op provinciaal niveau zouden moeten liggen. In het bijzonder twijfelt  SER Overijssel  aan Overijsselse (prestatie)afspraken met branches (kan beter landelijk), eigen Overijsselse kennispunten (dit zelfs op het niveau van de Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland), of eigen Overijsselse keurmerken/labeling. Dit vraagt buitenproportionele inspanningen, terwijl het toepassen van ‘stokken’ (regulerende instrumenten) richting het Overijsselse bedrijfsleven via een handhavende dienst als de Regionale Uitvoeringsdienst zelfs gevolgen kan hebben in termen van een ongelijk speelveld voor het bedrijfsleven, gezien het feit dat andere provincies dit niet in handhavende sfeer toepassen. Daarnaast vraagt SER Overijssel i.p.v. apart ingestoken Overijsselse initiatieven zoveel mogelijk aan te haken bij landelijke inzet en financiën bijv. vanuit het Energieakkoord of, in relatie tot zorgvastgoed, innovatieprogramma energiesprong.

» ga naar de publicatie bij dit artikel


Meer actualiteiten

23-1-2018 SER Overijssel advies mbo 2 3 Deel 1, en reactie herijking arbeidsmarktbeleid
9-12-2016 Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 Investeringsvoorstel versterken MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 Brief culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
1-8-2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital
27-3-2015 Brief bedrijfsleven aan (in)formateur
1-3-2015 Toekomst sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel/Oost Nederland
14-11-2014 Advies ‘Samen werkt beter’, economie en natuur
22-10-2014 Tussenevaluatie regionaal economisch beleid
18-6-2014 Brief Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente
27-1-2014 Advies ontwikkeling zorgsector
17-4-2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord
17-4-2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
5-3-2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek
7-1-2013 Human Capital Agenda
6-1-2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio -
9-8-2012 Achtergrondstudie winkelatlas, inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel
9-8-2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel
27-3-2012 Cultuur en economie
26-3-2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011
28-2-2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid
26-10-2011 Leegstand op de kantorenmarkt. De rol van de provincie Overijssel
19-7-2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren
1-5-2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010
14-3-2011 Brief aan informateur Hendrikx
10-2-2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio
1-12-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland: Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken
30-8-2010 Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)
4-6-2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk
31-5-2010 SER-Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader
11-5-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen
10-5-2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010, Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015
1-5-2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel
20-4-2010 Presentatie stand van zaken economie Oost-Nederland
16-12-2009 Bedrijfsleven Oost-Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid
11-11-2009 Advies Luchthaven Twente
10-11-2009 Blijvende aandacht voor Overijsselse bouw van groot belang
17-9-2009 SER OPVV advies N340, voorkeur OPVV en SER Overijssel voor “Lange Omleiding”
25-8-2009 Presentatie situatie in de Overijsselse bouwsector
19-8-2009 Advies inzake Oost-Nederland maakt het en Gebiedsagenda Oost
14-8-2009 Natura2000 beheerplannen
1-5-2009 Jaarverslag 2008 SER Overijssel
5-4-2009 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015
30-1-2009 Problemen omtrent elektriciteitsvoorziening Overijssel/Steenwijkerland
12-1-2009 Gevolgen kredietcrisis Overijssel
1-12-2008 Met Gevoel voor Richting 3
11-3-2008 Regionaal arbeidsmarktbeleid
Uitgebreid zoeken
SER Overijssel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het provinciebestuur van Overijssel over het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid. In SER Overijssel werken werkgevers- en werknemers-organisaties in Overijssel samen. 
leden van SER Overijssel
adviseurs van SER Overijssel
wholesale jerseys cheap wholesale jerseys from china cheap wholesale jerseys wholesale jerseys wholesale nfl jerseys cheap hockey jerseys free shipping herve leger dresses sale moncler outlet cheap moncler jackets moncler outlet karen millen outlet