SER Overijssel
 

Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek

datum: 5-3-2013

SER Overijssel signaleert weinig samenhang en ontbreken belangrijke sector in economisch beleid

Logistiek verdient een prominentere plaats op de provinciale agenda. Vervoer van goederen is een van de fundamenten van de totale regionale economie en daarmee dus van eminent belang voor de groei en ontwikkeling van de Overijsselse economie. Momenteel bestaat geen eenduidig beeld waar de provincie op dit terrein (op langere termijn) naar toe wil. Er is nauwelijks samenhang tussen regionale logistieke visies, tussen provinciale beleidsvelden en tussen (goederenvervoer/infra) projecten. Dit zegt de Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel) in het vandaag verschenen advies ‘logistiek’.

SER Overijssel vraagt Gedeputeerde Staten een lange termijn Strategische Visie Goederenvervoer op te stellen. Dit vraagt tegelijkertijd om een duidelijkere koppeling en samenhang tussen het provinciaal economisch en het ruimtelijke en het infrastructureel (mobiliteits)beleid.

Voor de afwikkeling van goederenvervoer is infrastructuur met voldoende capaciteit en kwaliteit de belangrijkste voorwaarde. Prioritair in de aanpak van knelpunten zijn volgens SER Overijssel een zo snel mogelijke opwaardering van de A1 en de N35. Met betrekking tot de modaliteit water is het wenselijk dat de Twentekanalen tot klasse Va vaarweg worden opgewaardeerd. Een Luchthaven Twente past bij deze prioritaire benadering. De voorgenomen bezuinigingsplannen van het kabinet treffen Overijssel echter onevenredig hard. Iedere poging de minister op andere gedachten te brengen (met name mbt de A1 en de N35) bijv. via extra voorfinanciering vanuit de regio krijgt de volle ondersteuning van SER Overijssel.

Door eigen studies “Logistieke visie Zwolle-Kampen-Meppel” en “Onderzoek Logistieke draaischijf Twente” geven de regio’s in Overijssel er blijk van werk te (willen) maken van het benutten van de potentie van de sector logistiek. SER Overijssel vraagt de provincie overkoepelend maximale synergie tussen de beide regio’s tot stand te brengen. Momenteel staan beide regio’s met hun logistieke visies te veel met de rug naar elkander. Promotionele activiteiten als Port of Twente dienen door de provincie ondersteund te worden.

Er moet een groter deel van de totale stroom goederen worden ‘afgetapt’ om economisch spin-off te creëren in termen van overslag, assemblage tot eindproducten, verwerking en dienstentoevoeging. Momenteel gaat 44% van het totale goederenvervoer alleen door Overijssel heen. SER Overijssel vraagt de provincie nader te onderzoeken hoe de modaliteit spoor in de logistieke regio’s kan bijdragen aan de logistieke ambities van die regio’s. Met name een compleet aanbod van verbindingen maakt een regio aantrekkelijk voor vestiging van logistieke bedrijven. Volgens SER Overijssel kan een relatief kleine spoorterminal in de regio een belangrijke impuls betekenen.

Tot slot zal logistiek onderdeel moeten uitmaken van het huidige provinciale economische (innovatie)beleid. Alleen op deze wijze kunnen kansrijke cross-overs worden gerealiseerd met andere (Overijsselse) topsectoren als Energie, High Tech Systems & Materials en Agrofood. Bovendien krijgt de logistieke sector daarmee ook een plaats in het provinciaal arbeidsmarktbeleid.

» ga naar de publicatie bij dit artikel


Meer actualiteiten

23-1-2018 SER Overijssel advies mbo 2 3 Deel 1, en reactie herijking arbeidsmarktbeleid
9-12-2016 Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 Investeringsvoorstel versterken MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 Brief culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
1-8-2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital
27-3-2015 Brief bedrijfsleven aan (in)formateur
1-3-2015 Toekomst sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel/Oost Nederland
14-11-2014 Advies ‘Samen werkt beter’, economie en natuur
22-10-2014 Tussenevaluatie regionaal economisch beleid
30-6-2014 Herijking programma nieuwe energie
18-6-2014 Brief Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente
27-1-2014 Advies ontwikkeling zorgsector
17-4-2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord
17-4-2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
7-1-2013 Human Capital Agenda
6-1-2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio -
9-8-2012 Achtergrondstudie winkelatlas, inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel
9-8-2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel
27-3-2012 Cultuur en economie
26-3-2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011
28-2-2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid
26-10-2011 Leegstand op de kantorenmarkt. De rol van de provincie Overijssel
19-7-2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren
1-5-2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010
14-3-2011 Brief aan informateur Hendrikx
10-2-2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio
1-12-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland: Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken
30-8-2010 Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)
4-6-2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk
31-5-2010 SER-Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader
11-5-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen
10-5-2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010, Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015
1-5-2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel
20-4-2010 Presentatie stand van zaken economie Oost-Nederland
16-12-2009 Bedrijfsleven Oost-Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid
11-11-2009 Advies Luchthaven Twente
10-11-2009 Blijvende aandacht voor Overijsselse bouw van groot belang
17-9-2009 SER OPVV advies N340, voorkeur OPVV en SER Overijssel voor “Lange Omleiding”
25-8-2009 Presentatie situatie in de Overijsselse bouwsector
19-8-2009 Advies inzake Oost-Nederland maakt het en Gebiedsagenda Oost
14-8-2009 Natura2000 beheerplannen
1-5-2009 Jaarverslag 2008 SER Overijssel
5-4-2009 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015
30-1-2009 Problemen omtrent elektriciteitsvoorziening Overijssel/Steenwijkerland
12-1-2009 Gevolgen kredietcrisis Overijssel
1-12-2008 Met Gevoel voor Richting 3
11-3-2008 Regionaal arbeidsmarktbeleid
Uitgebreid zoeken
SER Overijssel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het provinciebestuur van Overijssel over het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid. In SER Overijssel werken werkgevers- en werknemers-organisaties in Overijssel samen. 
leden van SER Overijssel
adviseurs van SER Overijssel
wholesale jerseys cheap wholesale jerseys from china cheap wholesale jerseys wholesale jerseys wholesale nfl jerseys cheap hockey jerseys free shipping herve leger dresses sale moncler outlet cheap moncler jackets moncler outlet karen millen outlet