SER Overijssel
 

Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid

datum: 28-2-2012

Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid

SER Overijssel levert wel belangrijke kanttekeningen in advies aan Gedeputeerde Staten

Binnenkort zal Gedeputeerde Staten (gedeputeerde Rietkerk) het nieuwe economisch uitvoeringskader aan de Provinciale Staten voorleggen. De Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel) heeft zich gebogen over de hoofdlijnen en spreekt zijn waardering uit over de ambitieuze doelstellingen van de provincie, maar ziet dat er nog flinke slagen zijn te maken. Sociale partners zien het voorgenomen regionale economische beleid, met een aantal aanpassingsvoorstellen zoals geschetst in een SER-advies2 dat is overhandigd aan GS, als een interessante bijdrage aan versterking van de Overijsselse economie.

In het uitvoeringskader wordt gekozen voor 4 sectoren (High Tech, Energie, Kunststoffen, Health) die voor de economische ontwikkeling van de provincie Overijssel van groot belang worden geacht. Daarnaast kiest de provincie Overijssel voor een verdere versterking van de sectoren Toerisme, Agrofood en Bouw. De SER Overijssel kan zich daar in vinden. Deze sectoren hebben in de ogen van SER Overijssel ook een relatief goede uitgangspositie en vanuit een gewenste focusgedachte is het legitiem niet op alle landelijke aangewezen topsectoren aan te haken. Verbazing wekt wel het achterwege blijven van de sector logistiek. De provincie investeert de komende jaren in randvoorwaardelijke sfeer (infrastructuur) zeer fors. Dit geeft mede een impuls aan logistieke activiteiten en kansen om logistiek als belangrijk cluster in Overijssel uit te bouwen. Volgens SER Overijssel dienen de kansen voor logistiek opgepakt te worden en een plaats te krijgen binnen het provinciale economische beleid. Als voorbeeld noemt de SER versterking en verknoping van spoor-,weg-, water- en luchtverbindingen in Twente.

Het bedrijfsleven in Overijssel waardeert de sterke focus op innovatie. Maar deze zou de gewenste aandacht voor "economische vraagstukken in de brede zin" kunnen doen ondersneeuwen. Thematieken als bijvoorbeeld de onderkant van de arbeidsmarkt, de positie van kwetsbare jongeren en ouderen op de arbeidsmarkt, de relatief hoge werkloosheid, bedrijventerreinen, kantorenlocaties en crisismaatregelen op regionaal niveau zijn onderbelicht in het voorgenomen economisch beleid. De keuze voor genoemde topsectoren dwingt in de ogen van de SER Overijssel juist tot extra aandacht voor arbeidsmarktbeleid. Immers agrofood, hightech, kunststof, health en bouw zijn sectoren met een (aanstaand) groot tekort aan arbeidskrachten.

Enige zorg hebben de sociale partners over het voldoende aanhaken van het MKB in Overijssel. De innovatiegelden dienen niet bij voorbaat en uitsluitend neer te slaan bij de R&D afdelingen van enkele grote multinationals en kennisinstellingen.

In het verleden strandden initiatieven vanuit innovatiebeleid teveel in de prototype-fase en bij producten die niet verder zijn opgepakt door de markt. Ook het economisch innovatiebeleid moet zich richten op het creëren van toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

» ga naar de publicatie bij dit artikel


Meer actualiteiten

23-1-2018 SER Overijssel advies mbo 2 3 Deel 1, en reactie herijking arbeidsmarktbeleid
9-12-2016 Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 Investeringsvoorstel versterken MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 Brief culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
1-8-2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital
27-3-2015 Brief bedrijfsleven aan (in)formateur
1-3-2015 Toekomst sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel/Oost Nederland
14-11-2014 Advies ‘Samen werkt beter’, economie en natuur
22-10-2014 Tussenevaluatie regionaal economisch beleid
30-6-2014 Herijking programma nieuwe energie
18-6-2014 Brief Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente
27-1-2014 Advies ontwikkeling zorgsector
17-4-2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord
17-4-2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
5-3-2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek
7-1-2013 Human Capital Agenda
6-1-2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio -
9-8-2012 Achtergrondstudie winkelatlas, inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel
9-8-2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel
27-3-2012 Cultuur en economie
26-3-2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011
26-10-2011 Leegstand op de kantorenmarkt. De rol van de provincie Overijssel
19-7-2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren
1-5-2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010
14-3-2011 Brief aan informateur Hendrikx
10-2-2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio
1-12-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland: Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken
30-8-2010 Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)
4-6-2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk
31-5-2010 SER-Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader
11-5-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen
10-5-2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010, Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015
1-5-2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel
20-4-2010 Presentatie stand van zaken economie Oost-Nederland
16-12-2009 Bedrijfsleven Oost-Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid
11-11-2009 Advies Luchthaven Twente
10-11-2009 Blijvende aandacht voor Overijsselse bouw van groot belang
17-9-2009 SER OPVV advies N340, voorkeur OPVV en SER Overijssel voor “Lange Omleiding”
25-8-2009 Presentatie situatie in de Overijsselse bouwsector
19-8-2009 Advies inzake Oost-Nederland maakt het en Gebiedsagenda Oost
14-8-2009 Natura2000 beheerplannen
1-5-2009 Jaarverslag 2008 SER Overijssel
5-4-2009 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015
30-1-2009 Problemen omtrent elektriciteitsvoorziening Overijssel/Steenwijkerland
12-1-2009 Gevolgen kredietcrisis Overijssel
1-12-2008 Met Gevoel voor Richting 3
11-3-2008 Regionaal arbeidsmarktbeleid
Uitgebreid zoeken
SER Overijssel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het provinciebestuur van Overijssel over het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid. In SER Overijssel werken werkgevers- en werknemers-organisaties in Overijssel samen. 
leden van SER Overijssel
adviseurs van SER Overijssel
wholesale jerseys cheap wholesale jerseys from china cheap wholesale jerseys wholesale jerseys wholesale nfl jerseys cheap hockey jerseys free shipping herve leger dresses sale moncler outlet cheap moncler jackets moncler outlet karen millen outlet