SER Overijssel
 

Bedrijfsleven Oost-Nederland: Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken

datum: 1-12-2010

Als de provincies de juiste stappen zetten kunnen het economisch beleid en het klimaatbeleid elkaar versterken. Dat staat in een advies van SER Gelderland en SER Overijssel aan de beide provincies. Met dit advies vragen sociale partners vanuit sociaaleconomische motieven de provinciale klimaatdoelen realistisch te houden.

Het valt beide SER-ren op dat binnen het provinciale energie- en klimaatbeleid hoofdzakelijk wordt gestuurd op CO2-reductie. De SER-ren achten het wenselijk dat er ook wordt gekeken naar het effect op de regionale economie. De kunst is te sturen naar een optimalisatie van het maatregelenpakket waar zowel gestuurd wordt op een zo groot mogelijk aantal Kton CO2-reductie als zo veel mogelijk groei van werkgelegenheid, een optimale win-win situatie. Door vanuit het klimaatbeleid te investeren in de productie van energie uit biomassa en door te investeren in energiebesparing kan een forse impuls worden gegeven aan de regionale economie. 

Ook stellen ze vast dat, om de gestelde doelen te bereiken, het huidige klimaatbeleid van burgers en bedrijven in Gelderland en Overijssel tussen 2008 en 2020 een investering vraagt van 20 miljard euro. Daarvan wordt 3% door de provincies voor dit doel ter beschikking gesteld. De nadruk ligt dus op private investeringen. Het risico is in de ogen van beide SER-ren zeer nadrukkelijk aanwezig dat het bedrijfsleven, maar ook particulieren, niet of in onvoldoende mate bereid zijn om te investeren en dat daarmee de provinciale klimaatdoelstellingen niet gehaald gaan worden.

Het is voor het slagen van het klimaatbeleid van belang dat een koppeling wordt gelegd met de economische ontwikkeling in Gelderland en Overijssel. Oost-Nederland heeft veel te winnen op het vlak van duurzame energie. Het is te beschouwen als een „groeigebied met grote (groene) potentie die met een gerichte aanpak beter benut kan worden. Diverse onderzoeken laten zien dat Oost-Nederland vele organisaties en bedrijven herbergt die op de een of andere manier werkzaam zijn op dit terrein. Een zeer groot aantal bedrijven in Gelderland en Overijssel is betrokken bij de ontwikkeling en productie van installaties voor het opwekken van duurzame energie. Vanuit het regionale economisch beleid moet bestaande innovatie-instrumentarium ook beschikbaar zijn voor de bedrijven in het segment “energie en klimaat”. Deze bedrijven kunnen dan via innovatie een bijdrage leveren aan de CO2-reductie.

In het advies geven de sociale partners in Overijssel en Gelderland de volgende concrete aanbevelingen:

1.      Stel realistisch klimaatdoelstellingen.

2.      Weeg de spin-off aan regionale werkgelegenheid mee bij de inzet van het klimaatbudget.

3.      Leg verbindingen tussen het innovatie- en klimaat- en energiebeleid.

4.      Zet het ruimtelijk instrumentarium in voor de realisatie van productielocaties.

5.      Positioneer in Oost-Nederland een cluster / sleutelgebied duurzame energie en klimaat.

6.      Bevorder de samenwerking van “aanjagende organisaties”.

7.      Kom tot één (of meer) internationaal echt spraakmakende grootschalige voorbeeldprojecten.

8.      Zet het publieke geld vooral in via leningen, participaties en garanties.

9.      Biedt meer kansen aan bedrijven die gevestigd zijn in Oost-Nederland.

10.   Breng via monitoring de effecten van het beleid in beeld.

11.   Zorg door communicatie en succesverhalen voor bewustwording.

» ga naar de publicatie bij dit artikel


Meer actualiteiten

23-1-2018 SER Overijssel advies mbo 2 3 Deel 1, en reactie herijking arbeidsmarktbeleid
9-12-2016 Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 Investeringsvoorstel versterken MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 Brief culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
1-8-2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital
27-3-2015 Brief bedrijfsleven aan (in)formateur
1-3-2015 Toekomst sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel/Oost Nederland
14-11-2014 Advies ‘Samen werkt beter’, economie en natuur
22-10-2014 Tussenevaluatie regionaal economisch beleid
30-6-2014 Herijking programma nieuwe energie
18-6-2014 Brief Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente
27-1-2014 Advies ontwikkeling zorgsector
17-4-2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord
17-4-2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
5-3-2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek
7-1-2013 Human Capital Agenda
6-1-2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio -
9-8-2012 Achtergrondstudie winkelatlas, inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel
9-8-2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel
27-3-2012 Cultuur en economie
26-3-2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011
28-2-2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid
26-10-2011 Leegstand op de kantorenmarkt. De rol van de provincie Overijssel
19-7-2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren
1-5-2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010
14-3-2011 Brief aan informateur Hendrikx
10-2-2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio
30-8-2010 Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)
4-6-2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk
31-5-2010 SER-Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader
11-5-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen
10-5-2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010, Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015
1-5-2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel
20-4-2010 Presentatie stand van zaken economie Oost-Nederland
16-12-2009 Bedrijfsleven Oost-Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid
11-11-2009 Advies Luchthaven Twente
10-11-2009 Blijvende aandacht voor Overijsselse bouw van groot belang
17-9-2009 SER OPVV advies N340, voorkeur OPVV en SER Overijssel voor “Lange Omleiding”
25-8-2009 Presentatie situatie in de Overijsselse bouwsector
19-8-2009 Advies inzake Oost-Nederland maakt het en Gebiedsagenda Oost
14-8-2009 Natura2000 beheerplannen
1-5-2009 Jaarverslag 2008 SER Overijssel
5-4-2009 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015
30-1-2009 Problemen omtrent elektriciteitsvoorziening Overijssel/Steenwijkerland
12-1-2009 Gevolgen kredietcrisis Overijssel
1-12-2008 Met Gevoel voor Richting 3
11-3-2008 Regionaal arbeidsmarktbeleid
Uitgebreid zoeken
SER Overijssel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het provinciebestuur van Overijssel over het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid. In SER Overijssel werken werkgevers- en werknemers-organisaties in Overijssel samen. 
leden van SER Overijssel
adviseurs van SER Overijssel
wholesale jerseys cheap wholesale jerseys from china cheap wholesale jerseys wholesale jerseys wholesale nfl jerseys cheap hockey jerseys free shipping herve leger dresses sale moncler outlet cheap moncler jackets moncler outlet karen millen outlet