SER Overijssel
 

Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)

datum: 30-8-2010
SER Overijssel geeft aan dat het provinciale beleid een belangrijke rol kan spelen in de vormgeving van het innovatieproces en een structurele versterking van de regionale economie in Overijssel. SER Overijssel zal de komende jaren dan ook blijvend adviseren op dit terrein. Over provinciaal innovatiebeleid in zijn algemeenheid is het volgens SER Overijssel van belang dat er extra aandacht bestaat voor het MKB en voor overdracht van innovatie naar kleinere bedrijven. Daarnaast is een bestendige omgeving, met duurzame politieke en bestuurlijke steun en een stabiel meerjarenperspectief in de ogen van SER Overijssel een belangrijke voorwaarde voor het slagen van innovatiebeleid. Bij regionale innovatiestrategieën blijken de eerste vruchten pas te plukken te zijn na een investeringsperiode van ten minste tien jaar. SER Overijssel heeft in de vergadering van 3 juni 2010 nader stil gestaan bij de mogelijkheden van de provincie met betrekking tot stimulering van innovatie in de bouw, mede vanwege het grote belang van de sector in de regionale economie. SER Overijssel wil via deze weg het advies meegeven richting provincie (en regio Twente) om (verstevigd) door te zetten met de ondersteuning van de activiteiten van Stichting Pioneering, het cluster bouw van het innovatieplatform Twente. Gezien de grote belangstelling van partijen uit de rest van de provincie (maar ook vanuit de Achterhoek) is het te overwegen het programma zelfs geografisch te verbreden. SER Overijssel adviseert verbindingen te leggen tussen de innovatieve aandachtsgebieden en er voor te waken dat clusters te veel op zichzelf komen te staan. Gekoppelde clusters blijken immers effectiever in hun innovatiecapaciteit dan niet gekoppelde, geïsoleerde clusters. Voor de bouw kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een koppeling met nanotechnologie. SER Overijssel roept de provincie op om zoveel mogelijk innovatieve elementen in aanbestedingen mee te nemen. Binnen de Europese richtlijnen bestaan goede mogelijkheden om de aanbestedingen zodanig in te richten dat innovatie wordt bevorderd. Daarbij wil SER Overijssel nog wijzen op verschil in urgentie en besef tussen afdelingen, vaak wordt het belang van innovatie wel erkent op de “afdeling economische zaken”, maar niet bij de “afdeling inkoop”. Een instrument dat uitstekend past bij het streven om innovatie in de bouw te stimuleren is volgens SER Overijssel de “Unsolicited Proposal” of het “Eigen Initiatief”. SER Overijssel adviseert de provincie dan ook een loket “Eigen Initiatief” in te richten waar Unsolicited Proposals worden ingediend en waar een team in staat is de ingediende ideeën serieus en vertrouwelijk te behandelen en te koppelen aan de juiste personen in de organisatie.

» ga naar de publicatie bij dit artikel


Meer actualiteiten

23-1-2018 SER Overijssel advies mbo 2 3 Deel 1, en reactie herijking arbeidsmarktbeleid
9-12-2016 Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 Investeringsvoorstel versterken MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 Brief culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
1-8-2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital
27-3-2015 Brief bedrijfsleven aan (in)formateur
1-3-2015 Toekomst sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel/Oost Nederland
14-11-2014 Advies ‘Samen werkt beter’, economie en natuur
22-10-2014 Tussenevaluatie regionaal economisch beleid
30-6-2014 Herijking programma nieuwe energie
18-6-2014 Brief Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente
27-1-2014 Advies ontwikkeling zorgsector
17-4-2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord
17-4-2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
5-3-2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek
7-1-2013 Human Capital Agenda
6-1-2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio -
9-8-2012 Achtergrondstudie winkelatlas, inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel
9-8-2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel
27-3-2012 Cultuur en economie
26-3-2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011
28-2-2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid
26-10-2011 Leegstand op de kantorenmarkt. De rol van de provincie Overijssel
19-7-2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren
1-5-2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010
14-3-2011 Brief aan informateur Hendrikx
10-2-2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio
1-12-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland: Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken
4-6-2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk
31-5-2010 SER-Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader
11-5-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen
10-5-2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010, Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015
1-5-2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel
20-4-2010 Presentatie stand van zaken economie Oost-Nederland
16-12-2009 Bedrijfsleven Oost-Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid
11-11-2009 Advies Luchthaven Twente
10-11-2009 Blijvende aandacht voor Overijsselse bouw van groot belang
17-9-2009 SER OPVV advies N340, voorkeur OPVV en SER Overijssel voor “Lange Omleiding”
25-8-2009 Presentatie situatie in de Overijsselse bouwsector
19-8-2009 Advies inzake Oost-Nederland maakt het en Gebiedsagenda Oost
14-8-2009 Natura2000 beheerplannen
1-5-2009 Jaarverslag 2008 SER Overijssel
5-4-2009 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015
30-1-2009 Problemen omtrent elektriciteitsvoorziening Overijssel/Steenwijkerland
12-1-2009 Gevolgen kredietcrisis Overijssel
1-12-2008 Met Gevoel voor Richting 3
11-3-2008 Regionaal arbeidsmarktbeleid
Uitgebreid zoeken
SER Overijssel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het provinciebestuur van Overijssel over het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid. In SER Overijssel werken werkgevers- en werknemers-organisaties in Overijssel samen. 
leden van SER Overijssel
adviseurs van SER Overijssel
wholesale jerseys cheap wholesale jerseys from china cheap wholesale jerseys wholesale jerseys wholesale nfl jerseys cheap hockey jerseys free shipping herve leger dresses sale moncler outlet cheap moncler jackets moncler outlet karen millen outlet