SER Overijssel
 

Bedrijfsleven Oost-Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen

datum: 11-5-2010

Wat SER Gelderland en SER Overijssel betreft staat de herstructurering van bedrijventerreinen nog in de beginfase. Er zijn veel goede plannen en ambities en de provincies Gelderland en Overijssel tonen veel initiatief om processen aan te jagen. De markt wordt in de ogen van beide SER-ren echter te weinig betrokken in deze trajecten.

 

SER Gelderland en SER Overijssel vinden dat hierin verandering moet komen. Een grotere betrokkenheid van marktpartijen kan stimuleren dat de aanpak van oude bedrijventerreinen een stap verder komt. Het advies “Herstructurering bedrijventerreinen door marktpartijen: Er kan veel meer” gaat in op de vraag welke instrumenten de provincie zou kunnen inzetten om marktpartijen een meer actieve rol te laten spelen in het proces. Het advies levert een tiental concrete handreikingen/adviezen aan de provincies. Voor provincies is namelijk een cruciale rol weggelegd in het bedrijventerreinenbeleid ‘nieuwe stijl’. Het Rijk verlangt dat provincies de regierol pakken bij de programmering en herstructurering van bedrijventerreinen. SER Gelderland en SER Overijssel onderkennen deze rol en zien voor beide provincies veel kansen om hier succesvol invulling aan te geven. Beide SER-ren pleiten voor een sterkere sturing van de provincie om overaanbod van bedrijventerreinen te voorkomen. Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn een sterke programmering van bedrijventerreinen, de toepassing van de SER-ladder en het hanteren van marktconforme grondprijzen. Deze zaken dienen nadrukkelijk verankerd te worden in het provinciale beleid.

 

Om de belangstelling van vastgoedpartijen voor (oude) bedrijventerreinen te vergroten dient volgens SER Overijssel en SER Gelderland meer te worden gedacht vanuit de waardecreatie van het vastgoed van bedrijventerreinen. Daarnaast wordt geadviseerd, vanuit financiële afwegingen, selectiever te zijn in de te herstructureren bedrijventerreinen en dienen marktpartijen in de overleggen met gemeenten sterker betrokken te worden bij het bewaken van de kwaliteit van bedrijventerreinen en bij het inventariseren van wensen en kansen. Verder signaleren beide SER-ren dat eigenaren van vastgoed nogal eens tegen de grenzen van regelgeving (bestemmingsplannen) aanlopen wanneer ze willen investeren op hun verouderde locatie. Geadviseerd wordt om de ruimtelijke regels “mee te laten bewegen” met de natuurlijke ontwikkeling van het bedrijventerrein en daarmee ruimte te creëren voor marktgedreven oplossingen. Andere concrete handreikingen uit het advies zijn onder andere het stimuleren van kennis, het stimuleren van collectiviteit op bedrijventerreinen (bijv. via parkmanagement) en het creëren van transparantie door goede monitoring van de bedrijfsruimtemarkt in beide provincies.

» ga naar de publicatie bij dit artikel


Meer actualiteiten

23-1-2018 SER Overijssel advies mbo 2 3 Deel 1, en reactie herijking arbeidsmarktbeleid
9-12-2016 Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 Investeringsvoorstel versterken MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 Brief culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
1-8-2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital
27-3-2015 Brief bedrijfsleven aan (in)formateur
1-3-2015 Toekomst sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel/Oost Nederland
14-11-2014 Advies ‘Samen werkt beter’, economie en natuur
22-10-2014 Tussenevaluatie regionaal economisch beleid
30-6-2014 Herijking programma nieuwe energie
18-6-2014 Brief Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente
27-1-2014 Advies ontwikkeling zorgsector
17-4-2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord
17-4-2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
5-3-2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek
7-1-2013 Human Capital Agenda
6-1-2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio -
9-8-2012 Achtergrondstudie winkelatlas, inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel
9-8-2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel
27-3-2012 Cultuur en economie
26-3-2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011
28-2-2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid
26-10-2011 Leegstand op de kantorenmarkt. De rol van de provincie Overijssel
19-7-2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren
1-5-2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010
14-3-2011 Brief aan informateur Hendrikx
10-2-2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio
1-12-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland: Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken
30-8-2010 Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)
4-6-2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk
31-5-2010 SER-Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader
10-5-2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010, Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015
1-5-2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel
20-4-2010 Presentatie stand van zaken economie Oost-Nederland
16-12-2009 Bedrijfsleven Oost-Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid
11-11-2009 Advies Luchthaven Twente
10-11-2009 Blijvende aandacht voor Overijsselse bouw van groot belang
17-9-2009 SER OPVV advies N340, voorkeur OPVV en SER Overijssel voor “Lange Omleiding”
25-8-2009 Presentatie situatie in de Overijsselse bouwsector
19-8-2009 Advies inzake Oost-Nederland maakt het en Gebiedsagenda Oost
14-8-2009 Natura2000 beheerplannen
1-5-2009 Jaarverslag 2008 SER Overijssel
5-4-2009 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015
30-1-2009 Problemen omtrent elektriciteitsvoorziening Overijssel/Steenwijkerland
12-1-2009 Gevolgen kredietcrisis Overijssel
1-12-2008 Met Gevoel voor Richting 3
11-3-2008 Regionaal arbeidsmarktbeleid
Uitgebreid zoeken
SER Overijssel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het provinciebestuur van Overijssel over het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid. In SER Overijssel werken werkgevers- en werknemers-organisaties in Overijssel samen. 
leden van SER Overijssel
adviseurs van SER Overijssel
wholesale jerseys cheap wholesale jerseys from china cheap wholesale jerseys wholesale jerseys wholesale nfl jerseys cheap hockey jerseys free shipping herve leger dresses sale moncler outlet cheap moncler jackets moncler outlet karen millen outlet