SER Overijssel
 

SER Overijssel advies mbo 2 3 Deel 1, en reactie herijking arbeidsmarktbeleid

datum: 23-1-2018

In betrekkelijk korte tijd de arbeidsmarkt in Overijssel ‘omgeklapt’ van een betrekkelijk ruime arbeidsmarkt naar een zeer krappe arbeidsmarkt. Steeds meer ondernemers hebben moeite om hun openstaande vacatures in te vullen. De Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel) ziet het tekort aan arbeidskrachten, al in meerdere sectoren, als de grootste belemmering voor verdere economische groei in Overijssel. SER Overijssel is dan ook positief over de door Gedeputeerde Staten voorgestelde herijking van het provinciaal arbeidsmarktbeleid dat volgende week (31 januari 2018) zal worden besproken in Provinciale Staten.

De mismatch op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren toegenomen in alle Overijsselse regio’s. Tegelijkertijd is er ook sprake van onbenut arbeidspotentieel in de vorm van groepen werkzoekenden met een structureel slechtere arbeidsmarktpositie. Dit geldt bijvoorbeeld voor laagopgeleiden, statushouders, 55-plussers en specifieke beroepsrichtingen waaronder werkzoekenden met een administratieve achtergrond. Er is bovendien sprake van een toenemend aantal bijstandsuitkeringen. Gezien de ontstane tekorten op de arbeidsmarkt dient het arbeidsmarktbeleid zich meer te richten op de activering van onbenut arbeidspotentieel. Hoewel primair de uitvoering van het arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid in Overijssel is georganiseerd op lokaal en regionaal niveau heeft de provincie vanuit haar taak op het gebied van regionale economie een rol, zeker wanneer geconstateerd wordt dat tekorten op de arbeidsmarkt een belangrijke belemmering vormen voor verdere economische groei.

In het advies gaat de SER nader in op de aanpassing van het beleid. Zo vindt SER Overijssel een permanent monitoringssysteem in de vorm van regionale arbeidsmarktdashboards een cruciale voorwaarde om  een volgende stap te zetten naar een arbeidsmarktrelevant opleidingsaanbod. Een opleidingsaanbod dat in samenspraak met het georganiseerd bedrijfsleven op regionaal niveau (Economic Boards en arbeidsmarktregio’s) vorm en inhoud gegeven dient te worden.

De SER Overijssel is voorstander van het voorgestelde experiment scholingsfonds, en ziet het liefst dat alle Overijsselse regio’s een dergelijk scholingsfonds instelt voor het bevorderen van vakmanschap en talentontwikkeling. Dit past volledig als instrument in het bevorderen van een Leven Lang Leren. Daarnaast vraagt SER Overijssel in het advies aandacht voor loopbaanbegeleiding van bepaalde groepen schoolverlaters (mbo 2/3) gedurende hun eerste stappen op de arbeidsmarkt om vroegtijdige uitval te voorkomen.

De herijking van het arbeidsmarktbeleid ademt volgens SER Overijssel wel een grote focus op techniek. Dat hier een prioritaire opgave ligt in relatie tot de vraag en opgaven vanuit het regionale bedrijfsleven is niet te betwisten. Maar er is meer dan techniek alleen. Het gaat er om dat iedereen zich een reëel beeld kan vormen van het beroepenveld in de volle breedte, van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maar ook van hoe hun eigen talenten en interesses daar bij aansluiten. Een te eenzijdige focus op techniek gaat voorbij aan de even grote relevantie van de vraag vanuit andere sectoren.

» ga naar de publicatie bij dit artikel


Meer actualiteiten

9-12-2016 Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 Investeringsvoorstel versterken MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 Brief culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
1-8-2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital
27-3-2015 Brief bedrijfsleven aan (in)formateur
1-3-2015 Toekomst sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel/Oost Nederland
14-11-2014 Advies ‘Samen werkt beter’, economie en natuur
22-10-2014 Tussenevaluatie regionaal economisch beleid
30-6-2014 Herijking programma nieuwe energie
18-6-2014 Brief Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente
27-1-2014 Advies ontwikkeling zorgsector
17-4-2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord
17-4-2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
5-3-2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek
7-1-2013 Human Capital Agenda
6-1-2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio -
9-8-2012 Achtergrondstudie winkelatlas, inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel
9-8-2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel
27-3-2012 Cultuur en economie
26-3-2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011
28-2-2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid
26-10-2011 Leegstand op de kantorenmarkt. De rol van de provincie Overijssel
19-7-2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren
1-5-2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010
14-3-2011 Brief aan informateur Hendrikx
10-2-2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio
1-12-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland: Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken
30-8-2010 Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)
4-6-2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk
31-5-2010 SER-Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader
11-5-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen
10-5-2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010, Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015
1-5-2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel
20-4-2010 Presentatie stand van zaken economie Oost-Nederland
16-12-2009 Bedrijfsleven Oost-Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid
11-11-2009 Advies Luchthaven Twente
10-11-2009 Blijvende aandacht voor Overijsselse bouw van groot belang
17-9-2009 SER OPVV advies N340, voorkeur OPVV en SER Overijssel voor “Lange Omleiding”
25-8-2009 Presentatie situatie in de Overijsselse bouwsector
19-8-2009 Advies inzake Oost-Nederland maakt het en Gebiedsagenda Oost
14-8-2009 Natura2000 beheerplannen
1-5-2009 Jaarverslag 2008 SER Overijssel
5-4-2009 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015
30-1-2009 Problemen omtrent elektriciteitsvoorziening Overijssel/Steenwijkerland
12-1-2009 Gevolgen kredietcrisis Overijssel
1-12-2008 Met Gevoel voor Richting 3
11-3-2008 Regionaal arbeidsmarktbeleid
Uitgebreid zoeken
SER Overijssel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het provinciebestuur van Overijssel over het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid. In SER Overijssel werken werkgevers- en werknemers-organisaties in Overijssel samen. 
leden van SER Overijssel
adviseurs van SER Overijssel
wholesale jerseys cheap wholesale jerseys from china cheap wholesale jerseys wholesale jerseys wholesale nfl jerseys cheap hockey jerseys free shipping herve leger dresses sale moncler outlet cheap moncler jackets moncler outlet karen millen outlet